محاسبه وزن پروفیل

محاسبه وزن پروفیل سبک مبلی

برای محاسبه وزن پروفیل سبک مبلی 1 شاخه پروفیل 6 متری مطابق فرمول زیر عمل نمایید پروفیل سبک مبلی خاور صنعت هما ابتدا طول و عرض پروفیل را با هم جمع کنید و سپس حاصل جمع را در 2 ضرب کنید(برای به دست آوردن محیط) و سپس حاصل ضرب را در6(با فرض اینکه هر پروفیل 6 متر طول دارد) ضرب کرده و سپس حاصل را در عدد 7.85(وزن مخصوص پروفیل) ضرب  ودر نهایت