ورق سرد

تحلیل قیمت ورق روغنی در سال 1398

تحلیل قیمت ورق روغنی در سال 1398: تحلیل قیمت ورق روغنی درسالی که گذشت نوسان های زیادی را به چشم دید.دغدغه ی تمام تولید کنندگان و صنعتگران نوسان قیمت می باشد که سود و زیان های هنگفتی در پس این عدم ثبات قیمت به وجود می آورد. یکی از اتفاق های سال 1398 ورود صنعت…