واکنش قیمت لوله مبلی نوسانات روز

واکنش قیمت لوله مبلی نوسانات روز

اقتصاد ایران در سال های اخیر با تغییرات تورمی‌ روبرو شد و نمودار های قیمت ورق سیاه و نوسانات قیمت لوله مبلی در کانال سعودی ماراتون سرسام آوری را رقم زد. 

در نگاهی تولید محور ؛ سرمایه و پشتوانه اقتصاد هر کشور توسعه یافته