صادرات فولاد

تولید فولاد ایران در سال 2021

در سال 2019 ، تولید جهانی فولاد 3.4 درصد نسبت به سال 2018 افزایش یافت. تولید جهانی فولاد خام به 1.869.9 میلیون تن (Mt) برای سال 2019 رسید. آسیا 1،314.6 تن فولاد خام در سال 2019 تولید کرد که حدود 70 درصد از فولاد خام تولید شده در آن سال