فرمول محاسبه وزن پروفیل 10*10 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

وزن یک شاخه قوطی ۱۰ در ۱۰ ضخامت 1.20

وزن پروفیل ۱۰ در ۱۰= 10+10*2*6*7.85*1.20 = 8/2260

بر حسب کیلوگرم : 2260.8 / 1000 = 2.2 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن پروفیل ۱۰ در ۱۰ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
110*106متری0.50.942
210*106متری0.61.13
310*106متری0.71.19
410*106متری0.81.5
510*106متری0.91.69
610*106متری11.88
710*106متری23.76
810*106متری35.65
910*106متری47.53
1010*106متری59.42
1110*106متری611.3

جدول وزن پروفیل ۱۰ در ۱۰ شاخه 12 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
110*1012متری0.51.88
210*1012متری0.62.26
310*1012متری0.72.63
410*1012متری0.83.04
510*1012متری0.93.39
610*1012متری13.76
710*1012متری27.53
810*1012متری311.3
910*1012متری415.07
1010*1012متری51884

قیمت پروفیل10