قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

 

wdt_IDضخامتعرضگریدمحل تحویلقیمت(kg)
10.51250آبیتهرانتماس بگیرید
20.51250قرمزتهرانتماس بگیرید
30.51250سفیدتهرانتماس بگیرید
40.51250نارنجیتهرانتماس بگیرید
70.51250قهوه ای سوختهتهرانتماس بگیرید

قیمت ورق رنگی الماس

 

wdt_IDضخامتعرضگریدمحل تحویلقیمت(kg)
10.51250سفیدتهرانتماس بگیرید
20.51250نارنجیتهرانتماس بگیرید
30.51250قرمزتهرانتماس بگیرید
40.51250پرتقالیتهرانتماس بگیرید
50.51250قهوه ای روشنتهرانتماس بگیرید
60.51250قهوه ای سوختهتهرانتماس بگیرید
70.51250آبیتهرانتماس بگیرید

قیمت ورق رنگی چین

 

wdt_IDضخامتعرضگریدمحل تحویلقیمت(kg)
10.251000سفیدتهرانتماس بگیرید
20.481000سفیدتهرانتماس بگیرید
30.481000قرمزتهرانتماس بگیرید
40.481250سفیدتهرانتماس بگیرید
50.481250قرمزتهرانتماس بگیرید