محاسبه وزن قوطی 100*100

فرمول محاسبه وزن قوطی 100*100 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی 100*100 شاخه شش متری ضخامت 1.5

وزن قوطی 100*100 = 100+100*2*6*7.85*1.5= 28260

بر حسب کیلوگرم : 28260 / 1000 = 28.26 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی 100*100 شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
1100*1006متری0.815.07
2100*1006متری0.916.95
3100*1006متری118.84
4100*1006متری1.2523.5
5100*1006متری1.528.26
6100*1006متری237.68

جدول وزن قوطی100