محاسبه وزن قوطی ۱۲۰×۱۲۰

فرمول محاسبه وزن قوطی 12 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه،  باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی 120*120 شاخه شش متری ضخامت 2

وزن قوطی 120*120 = 120+120*2*6*7.85*2= 45216

بر حسب کیلوگرم : 45216 / 1000 = 45.21 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی ۱۲۰×۱۲۰ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
1120*1206متری245.21
2120*1206متری2.556.52
3120*1206متری367.89

جدول وزن قوطی120