محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳

فرمول محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳ 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه،  باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳ شاخه شش متری ضخامت 2.5

وزن قوطی 130*130 = 130+130*2*6*7.85*2.5= 61230

بر حسب کیلوگرم : 61230 / 1000 = 61.23 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی ۱۳×۱۳ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
2130*1306متری248.98
3130*1306متری2.561.23
4130*1306متری373.47

جدول وزن قوطی130