محاسبه وزن قوطی 140*140

فرمول محاسبه وزن قوطی 14 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی 14 شاخه شش متری ضخامت 2

وزن قوطی 100*100 = 140+140*2*6*7.85*2= 52752

بر حسب کیلوگرم : 52752 / 1000 = 52.75  کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

 

جدول وزن قوطی 140*140 شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
1140*1406متری252.57
2140*1406متری2.565.94
3140*1406متری379.12

جدول وزن قوطی140