محاسبه وزن قوطی ۱۵×۱۵

فرمول محاسبه وزن قوطی ۱۵×۱۵ 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی 15*15 شاخه شش متری ضخامت 2.5

وزن قوطی 15*15 = 150+150*2*6*7.85*2.5= 70650

بر حسب کیلوگرم : 70650 / 1000 = 70.65 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی ۱۵×۱۵ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
1150*1506متری256.52
2150*1506متری2.570.65
3150*1506متری384.78

جدول وزن قوطی150