فرمول محاسبه وزن پروفیل ۲۰ در ۲۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

وزن هر شاخه قوطی ۲در۲ ضخامت 0.9

وزن قوطی ۲در۲ = 20+20*2*6*7.85*0.9= 3,391.2

بر حسب کیلوگرم :  3,391.2 / 1000 = 3.39 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی ۲در ۲ شش متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
120*206متری0.62.2
220*206متری0.72.6
320*206متری0.83.01
420*206متری0.93.39
520*206متری13.76
620*206متری1.254.71
720*206متری1.55.65

جدول وزن قوطی 20 در 40 شش متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
140*206متری0.73.95
240*206متری0.84.52
340*206متری0.95.08
440*206متری15.65
540*206متری1.257.06
640*206متری1.58.47

جدول قوطی 20