محاسبه وزن قوطی 40*40

فرمول محاسبه وزن پروفیل 40*40 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

وزن پروفیل ۴ در ۴ در هر شاخه در ضخامت 0.5

وزن قوطی 40*40 = 40+40*2*6*7.85*0.7= 3768

بر حسب کیلوگرم :  3768 / 1000 = 3.76 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی 40*40 شش متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
140*406متری0.75.27
240*406متری0.86.02
340*406متری0.96.78
440*406متری17.53
540*406متری1.259.42
640*406متری1.511.3

جدول وزن قوطی ۴۰ در ۶۰

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
140*606متری0.76.59
240*606متری0.87.53
340*606متری0.98.47
440*606متری19.42
540*606متری1.2511.77
640*606متری1.514.1

جدول وزن پروفیل 40 در 80

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
140*806متری0.89.04
240*806متری0.910.17
340*806متری111.3
440*806متری1.2514.13
540*806متری1.516.95
640*806متری222.6

وزن پروفیل 40