محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰

فرمول محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ شاخه شش متری ضخامت 1

وزن پروفیل 6۰ در 6۰= 60+60*2*6*7.85*1 = 11304

بر حسب کیلوگرم : 11304 / 1000 = 11.30 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن پروفیل در 6۰ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
160*606متری0.89.04
260*606متری0.910.17
360*606متری111.3
460*606متری1.2514.13
560*606متری1.516.95
660*606متری222.6

جدول وزن قوطی60