محاسبه وزن قوطی ۷ در ۷

فرمول محاسبه وزن قوطی ۷در ۷ 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن قوطی 7*7 شاخه شش متری ضخامت 0.9

وزن قوطی ۷*۷ = 70+70*2*6*7.85*1 = 11869.2

بر حسب کیلوگرم : 11869.2 / 1000 = 11.86 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن قوطی ۷ در ۷ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
170*706متری0.810.55
270*706متری0.911.86
370*706متری113.18
470*706متری1.2516.48
570*706متری1.519.78
670*706متری226.37

جدول وزن قوطی70