محاسبه وزن پروفیل ۹×۹

فرمول محاسبه وزن پروفیل ۹×۹ 6 متری، بر حسب کیلوگرم

از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می باشد در صورت تغییر اندازه طول شاخه، باید در فرمول زیر آن را تغییر داد.

برای تبدیل عدد نهایی به واحد کیلوگرم بایستی عدد آخر را بر عدد 1000 تقسیم کنیم.

 

وزن قوطی = طول+ عرض*2*6*7.85* ضخامت / 1000 = وزن پروفیل یک شاخه 6 متری

 

محاسبه وزن پروفیل ۹×۹ شاخه شش متری ضخامت 1.5

وزن قوطی 90 در 90 = 90+90*2*6*7.85*1.5= 25434

بر حسب کیلوگرم : 25434  / 1000 = 25.43 کیلوگرم وزن هر شاخه 6 متری

جدول وزن پروفیل ۹×۹ شاخه 6 متری

wdt_IDابعادطولضخامتmmوزنkg
190*906متری0.813.56
290*906متری0.915.26
390*906متری116.95
490*906متری1.2521.19
590*906متری1.525.43
690*906متری233.91

جدول وزن قوطی90