وزن هر شاخه میلگرد14

وزن هر شاخه میلگرد ۱۴

محاسبه و تعیین وزن کی محصول وابسته به سه مولفه اصلی جنس، ضخامت و طول آن میباشد. در خصوص محاسبه وزن میلگرد نیز اینچنین می باشد. فرمول محاسبه وزن میلگرد 1000 / 8/7*طول(mm)* 14/3*شعاع(mm)*شعاع(mm)=وزن میلگرد وزن هر میلگرد 14 چقدر است؟ وزن هر میلگرد 14 در حدود 13 الی 15 کیلوگرم می باشد. جدول وزنی…

محاسبه وزن پروفیل150

محاسبه وزن قوطی150در150

محاسبه وزن قوطی ۱۵×۱۵ فرمول محاسبه وزن قوطی ۱۵×۱۵ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل140

محاسبه وزن قوطی140در140

محاسبه وزن قوطی 140*140 فرمول محاسبه وزن قوطی 14 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل130

محاسبه وزن قوطی130در130

محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳ فرمول محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل120

محاسبه وزن قوطی120در120

محاسبه وزن قوطی ۱۲۰×۱۲۰ فرمول محاسبه وزن قوطی 12 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل100

محاسبه وزن قوطی100در100

محاسبه وزن قوطی 100*100 فرمول محاسبه وزن قوطی 100*100 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل90

محاسبه وزن قوطی90در90

محاسبه وزن پروفیل ۹×۹ فرمول محاسبه وزن پروفیل ۹×۹ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل 80

محاسبه وزن قوطی80در80

محاسبه وزن قوطی 80*80 فرمول محاسبه وزن قوطی 8در 8 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول…

محاسبه وزن پروفیل 70

محاسبه وزن قوطی70در70

محاسبه وزن قوطی ۷ در ۷ فرمول محاسبه وزن قوطی ۷در ۷ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل…

فرمول وزن قوطی 60

محاسبه وزن قوطی60در60

محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ فرمول محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و…