محاسبه وزن پروفیل150

محاسبه وزن قوطی150در150

محاسبه وزن قوطی ۱۵×۱۵ فرمول محاسبه وزن قوطی ۱۵×۱۵ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل140

محاسبه وزن قوطی140در140

محاسبه وزن قوطی 140*140 فرمول محاسبه وزن قوطی 14 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل130

محاسبه وزن قوطی130در130

محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳ فرمول محاسبه وزن قوطی ۱۳×۱۳ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل120

محاسبه وزن قوطی120در120

محاسبه وزن قوطی ۱۲۰×۱۲۰ فرمول محاسبه وزن قوطی 12 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل100

محاسبه وزن قوطی100در100

محاسبه وزن قوطی 100*100 فرمول محاسبه وزن قوطی 100*100 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل90

محاسبه وزن قوطی90در90

محاسبه وزن پروفیل ۹×۹ فرمول محاسبه وزن پروفیل ۹×۹ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

محاسبه وزن پروفیل 80

محاسبه وزن قوطی80در80

محاسبه وزن قوطی 80*80 فرمول محاسبه وزن قوطی 8در 8 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول…

محاسبه وزن پروفیل 70

محاسبه وزن قوطی70در70

محاسبه وزن قوطی ۷ در ۷ فرمول محاسبه وزن قوطی ۷در ۷ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل…

فرمول وزن قوطی 60

محاسبه وزن قوطی60در60

محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ فرمول محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و…

وزن قوطی پروفیل 50

محاسبه وزن قوطی50در50

محاسبه وزن قوطی 50*50 فرمول محاسبه وزن قوطی 50*50 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…