3 کارخانه برتر تولید ورق سرد در ایران

3 کارخانه برتر تولید ورق روغنی در ایران

حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین تامین مواد اولیه دو چالش جدانشدنی از صنعت فولاد می باشند که میتوانند تاثیر مثبت و منفی را بر روی بازار حاکم کنند. دشوار بودن شرایط تامین مواد اولیه، تولید محصولات