محاسبه وزن پروفیل 80

محاسبه وزن قوطی80در80

محاسبه وزن قوطی 80*80 فرمول محاسبه وزن قوطی 8در 8 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول…

جزئیات
محاسبه وزن پروفیل 70

محاسبه وزن قوطی70در70

محاسبه وزن قوطی ۷ در ۷ فرمول محاسبه وزن قوطی ۷در ۷ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل…

جزئیات
فرمول وزن قوطی 60

محاسبه وزن قوطی60در60

محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ فرمول محاسبه وزن قوطی ۶۰ در ۶۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و…

جزئیات
وزن قوطی پروفیل 50

محاسبه وزن قوطی50در50

محاسبه وزن قوطی 50*50 فرمول محاسبه وزن قوطی 50*50 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

جزئیات
جدول وزن قوطی40

محاسبه وزن قوطی40در40

محاسبه وزن قوطی 40*40 فرمول محاسبه وزن پروفیل 40*40 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه…

جزئیات
وزن قوطی پروفیل 30

محاسبه وزن قوطی30در30

محاسبه وزن قوطی 30*30 فرمول محاسبه وزن قوطی ۳۰ در ۳۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب…

جزئیات
قیمت پروفیل 20

محاسبه وزن قوطی20در20

فرمول محاسبه وزن پروفیل ۲۰ در ۲۰ 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6…

جزئیات
وزن پروفیل10در10

محاسبه وزن قوطی 10در10

فرمول محاسبه وزن پروفیل 10*10 6 متری، بر حسب کیلوگرم از فرمول طول + عرض * 2 جهت بدست آوردن محیط پروفیل استفاده میکنیم، عدد حاصل را درطول شاخه و چگالی آهن (85/7) ضرب کرده و عدد نهایی را در ضخامت ضرب میکنیم. در تولید لوله و پروفیل اغلب طول شاخه ها 6 متری می…

جزئیات